Psychoterapie - DD centrum

DD Centrum
Title
Přejít na obsah
DD Centrum
Kontakt - QR kód
Tel: +420 606433245
Deni
psychoterapeutické konzultace - poradenství

Denisa Dohnalová, Dis.
soukromá  psychoterapeutická  praxe
 

"Někdy jsou situace v životě lehčí, než se nám zdá. Jen se nebát je začít řešit."
_________________________________________________
  Vítám Vás na těchto stránkách, ať už hledáte konkrétní psychoterapeutickou pomoc, nebo jste sem zavítali spíše ze zvědavosti. Pokusím se Vám zde podat stručně a přehledně informace o psychoterapeutických službách, které poskytuji. Jmenuji se Denisa Dohnalová a působím jako psychoterapeutka v rámci své soukromé praxe. Náplní mé práce je individuální, skupinová, rodinná či párová terapie. Pomohu Vám najít novou cestu k Vaší naději na schůdný a smysluplný život. Pomohu Vám, abyste pro tuto naději mohli udělat vše, co jste ještě nezkusili.
___________________________________________________


Kdo jsem...
Vystudovala jsem sociální práci na SVOŠ sociální v Jihlavě a od roku 2010 pracuji v Terapeutické komunitě. Díky komunitě jsem hlouběji nahlédla do terapeutické práce s klienty, uvědomila jsem si, že chci vykonávat profesi, která mi dává smysl a tou terapie bezesporu je. Abych tuto profesi mohla vykonávat, absolvovala jsem 5-ti letý psychoterapeutický výcvik. Zvolila jsem Instep, který nabízel výuku Gestalt terapie, což je psychoterapeutický směr, mně hodně blízký. V rámci pracovní pozice v Terapeutické komunitě jsem prošla 2-.letým zaškolením v Gender programu, kterému se s kolegou věnujeme i v současnosti. Mým úkolem je vedení ženských skupin. Věnuji se i individuálnímu garantování klientů. Kromě práce v Terapeutické komunitě jsem několik let pracovala s dětmi v Nízkoprahovém zařízení a se seniory v Pečovatelské službě. Od ledna 2018 provozuji soukromou psychoterapeutickou praxi. Součástí mé profese je celoživotní vzdělávání, absolvovala jsem a absolvuji každoročně několik vzdělávacích akcí, seminářů, konferencí apod.

Mou odbornou garantkou je paní PhDr. Jana Klimešová.
Deni
Moje psychoterapeutické vzdělání (výcviky a kurzy)
2017 - komplexní vzdělávací program v psychoterapii
2017 - 5. česká konference Gestalt psychoterapie
2017 - 5. česká konference Gestalt psychoterapie
2017 - konference pracovníků terapeutických komunit
2016 - X. adiktologická konference Jihočeského kraje
2016 - kultura chování a vystupování zaměstnanců sociálních služeb
2015 - II. konference pracovníků terapeutických komunit
2015 - úvod do efektivní komunikace
2014 - žena a drogová závislost - problematika Gender
2014 - Česká asociace adiktologů
2014 - základy arteterapie v pomáhajících profesích
2014 - 53. AT konference Psychiatrické společnosti a návykové nemoci ČLS JEP
2014 - reflexe výsledků projektu NETAD a jejich dalšího využití
2014 - 2. Česko-Slovenská konference Gestalt psychoterapie
2013 - 52. AT konference Psychiatrické společnosti a návykové nemoci ČLS JEP
2013 - komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže v krizových okamžicích klienta
2013 - zvládání agrese - možnosti a limity práce s různými druhy agrese
2012 - kontrakt a individuální plánování
2010 - komunikační dovednosti a zvládání psychické zátěže v krizových okamžicích klienta"Na každém konci tunelu, lze spatřit světlo"
Terapie...
Nabízím Vám porozumění, podporu a zájem. Možná jste v těžké životní situaci, možná se cítíte osamoceni, možná jste se dostali ve svém životě do bodu, kdy nevíte jak dál….

Nemusíte na to být sami, mohu Vám nabídnout svůj čas, který strávíme společně a společně se podíváme na to, co Vás trápí a společně můžeme nalézt směr, kterým se chcete dát…

Nejsem expertem na Váš život, ale mohu být Vaším průvodcem, abyste znovu chytili vítr do svých plachet…

Každý den je novou kapitolou Vaší knihy života, vy jste autorem, mohu Vám pomoci se znovu nadechnout a získat novou sílu a chuť začít psát…
Kdo je psychoterapeut?
Psychoterapeut je odborník, který po studiu (pedagogické, humanistické, sociální, lékařské apod.) absolvoval psychoterapeutický výcvik. A co vlastně obnáší psychoterapeutické vzdělání? Každý, kdo chce pracovat jako psychoterapeut, absolvuje obvykle pětiletý výcvik, ve kterém jednak pracuje sám na sobě v roli klienta, také se učí řadu postupů a technik a zejména přemýšlet jako psychoterapeut. Během výcviku má také zvládnout teorii a pracovat desítky hodin pod supervizí – konzultovat po ukončení výcviku svou práci pravidelně se zkušenějším kolegou – supervizorem.
Jak probíhá psychoterapie?
Průběh psychoterapie se liší podle povahy potíží, kvůli kterým klient psychoterapii vyhledá a podle způsobu práce psychoterapeuta. Na základních věcech se domlouvá při prvním setkání tzv. kontraktování, mnohé však vyplyne až během delší spolupráce a je dobré vždy po několika setkáních revidovat zakázku.
Co je psychoterapie?
Historicky je psychoterapie léčba zlomené duše slovem. V současnosti je psychoterapie jednou z pomáhajících profesí, která se (vedle medicíny, psychologie, léčitelství a dalších) uplatňuje v oblasti péče o zdraví. Psychoterapie směřuje k dosažení, obnovení, rozvoji či udržení kvality života klientů tak, aby mohli žít život subjektivně spokojený, a to především v aspektech osobních, zdravotních, sociálních a pracovních. Cílem psychoterapie je dosažení optimálního rozvoje osobnosti a odstranění resp. zmírnění psychického či fyzického utrpení jedince.
 
Psychoterapie obvykle probíhá mezi psychoterapeutem a jeho klientem (individuální psychoterapie), klienty z jedné rodiny (rodinná terapie), případně skupinou klientů (skupinová psychoterapie). Mluví o svých tématech ve snaze dostat se k jejich hlubším souvislostem, lépe je pochopit, přijmout a někdy i nalézt vhodná vysvětlení nebo řešení.
 
V České republice není psychoterapie pozitivně legislativně ukotvena, její výkon tedy může být zdravotní či sociální službou anebo službou v oblasti školství. Může být také poskytována jako volná živnost.
Kdy je dobré navštívit psychoterapeuta?
Každý z nás se asi někdy dostal do situace, kdy měl pocit, že už to sám nezvládne, že se v jeho životě děje něco, čemu nerozumí…že neví jak dál…
Není slabostí říci si o pomoc…však se zlomenou rukou také jdeme k lékaři…proč se ostýcháme jít k odborníkovi se zlomenou duší?
- chcete řešit problémy v mezilidských vztazích nebo problémy v partnerství
- nacházíte se v životní krizi (osobní, vztahové, pracovní)
- trpíte úzkostmi a strachem z nejrůznějších situací a to Vás omezuje v běžném životě
- míváte špatné nálady bez objektivních důvodů
- připadá Vám, že život nemá smysl
- ztrácíte vůli plnit své povinnosti
- jste sami sobě protivní, nemáte se rádi, máte nízké sebevědomí
- máte konflikty s druhými lidmi, berete si všechno moc osobně, jste vztahovační
- jste bezdůvodně žárliví a kazí Vám to vztah
- potřebujete se vyrovnat s Vaší minulostí
- máte chuť se rozvíjet, lépe se poznat
- krizová intervence
…a mnoho dalšího
Spolupráce...
Deni
Témata

- stres, únava
- vztahové problémy
- životní rozhodnutí
- osobnostní rozvoj
- obavy, úzkosti, krize
- výchova dětí
- obtíže v zaměstnání
Jak probíhá spolupráce?
Většina klientů se právem zajímá, jak taková spolupráce funguje. Pojďme si tedy popsat jednotlivé kroky.

PRVNÍ KROK – domluva termínu
Klient si termín domlouvá telefonicky nebo e-mailem. Datum a hodina jsou vždy po vzájemné dohodě. Domluvený termín je závazný.

DRUHÝ KROK – Osobní setkání
V rámci úvodního setkání (60 minut) společně domlouváme důvod a cíl spolupráce, její rozsah, hloubku a četnost. V závěru setkání se s klientem domlouváme, zda chceme tedy společně pracovat na zlepšení jeho situace. Zároveň se Vás zeptám, jaký ve Vás zanechalo naše setkání dojem, jak jste spokojeni. V případě další spolupráce Vám tento dotaz budu opakovat stále a stále. Službu, kterou si vyžádáte a platíte máte právo spoluurčovat a spoluřídit.

TŘETÍ – x tý – KROK – Terapeutická setkávání
Po vzájemné domluvě se s klientem pravidelně setkáváme. Bude tak intenzivní nebo tak volná, jak rozhodnete Vy. Od setkávání 1 x týdně až po setkávání 1 x měsíčně, nebo jen příležitostně.

DALŠÍ KROKY – Pravidelné vyhodnocování
Na začátku a na konci každého setkání provádíme společně vyhodnocení. Díky tomu má klient také jakousi „objektivní oporu“ pro zhodnocení celé terapie.
Ceník...
Denisa Dohnalová, DiS.
soukromá praxe
certifikovaná psychoterapeutka Instep-Člen Evropské asociace pro integrativní psychoterapii

500,- Kč    konzultace v trvání 60 minut / 1 osoba
700,- Kč    párová a rodinná terapie v trvání 60 minut / 2  - 4 osoby
250,- Kč    skupinová terapie v trvání 60 - 90 minut  - 250,-Kč /osoba      ( 3 - 8 osob )
700.- Kč    krizová intervence v trvání 60 minut / čas dle potřeby klienta a v nejbližším volném termínu
 150,- Kč    krizová intervence přes skype, messenger, telefon   150,- Kč / 15 minut
                   ( Platí pouze pro stávající klienty. Náš vztah je založen na vzájemné důvěře. platba probíhá
                        v hotovosti oproti vystavenému dokladu při další osobní konzultaci. )

Ke konzultaci je nezbytné se předem objednat.
Platba probíhá vždy v hotovosti po skončení konzultace oproti příjmovému dokladu.
Nepracuji na zdravotní pojišťovny.
Kontakt...
  • facebook
  • skype
DD centrum
Denisa Dohnalová Dis.
B. Smetany 192
380 01 Dačice
tel.: 606 433 245
IČ: 68530528
  
Návrat na obsah